"Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky ovšem."
Jaroslav Seifert

Můj vztah k umění

21. března 2010 v 16:58 | lyricaltones |  Kultura a reflexe. Obecné úvahy
Kdyby se mě někdo zeptal, co je to "nejvyšší", co hledám v umění, řekl bych bez rozpaků, že katarze. Cosi věčné, obsah a smysl bytí, překonávající tíži pomíjivosti a disonancí osudu. Někdy se ostatně říká (nechci však generalizovat), že umělec je poutník k nekonečnu. Tento přístup (naštěstí) není nic neobvyklého: i u druhých lidí s komplexním zájmem o umění se setkávám běžně s tím, že jejich myšlenkový svět se dotýká filosofie s existenciálními rozměry, nezřídka také s náboženským kontextem. A filosofickými prameny jsou mi právě umělecká díla spíše než práce filosofů jako takových. Tvůrce do nich vkládá nejsugestivněji svou osobní zkušenost a myšlenkový svět a dává jim podobu, která je mi u filosofie bližší než podoba quasi vědecká (viz konec článku Má odpověď v jedné diskusi o filosofii a náboženství).

Aby nebylo omylu, nejsem věřící (důvody nechám na jiný článek). Ale byl jsem. Ovšem posvém, neboť to nebylo tradiční vyznání, v jakém bývají lidé odmalička vychováváni. Byly to osobní duchovně existenciální a nábožensko-filosofické úvahy, kterými jsem se ve svém nitru s neobyčejným zápalem zabýval, a to ve věku kolem dvaceti let, kdy člověk mívá hlavu plnou ideálů. Zájem o klasickou hudbu ve mně podnítilo něco jiného - jeden nečekaně silný hudební zážitek -, ale jeho rozvíjení již s touto oblastí souviselo. Poezie mě oslovila svým meditativním potenciálem, znovu a znovu jsem si tenkrát, ve čtvrtém ročníku střední školy, pročítal v čítance verše např. od Vladimíra Holana a v knize "Česká literatura po roce 1945", k níž je tato čítanka doplňkem, hltal pojednání o jednotlivých básnících. Spatřoval jsem hluboký vhled básníků do hlubin duchovních otázek a pravd, básně pro mě skrývaly duchovní tajemství existence. Pak se přidalo i výtvarné umění. Můj výklad uměleckých děl především hudebních a básnických byl tehdy úsměvně naivní, snílkovský - nadmíru zkreslený přáním nalézt v nich vyjádření toho, co jsem chtěl. Zcela přirozeně u mě tenkrát nacházela čím dál větší oblibu díla, související nějak s náboženstvím nebo obecně s duchovním přemítáním. Velmi jsem miloval symfonie Antona Brucknera a strhující patos duchovních vizí Gustava Mahlera (např. mě velmi ovlivnila Symfonie č. 8 se známým pompézním sborovým závěrem, moc doporučuji poslechnout), skladatele, který je mi (už ne přímo z těchto důvodů) velmi blízký dodnes.

Podoba mých duchovně filosofických názorů se však měnila, po čase střízlivěla. Z principů mystických se těžiště přesouvalo postupně k principům čistě morálním, z oslavy nadpozemského k oslavě pozemského, z domnělého objektivního metafyzična do "metafyzična" přeneseného či vědomě subjektivního, věci mystické získávaly čím dál více povahu metafor, z vědomí vhledu do metafyzických tajemství se stávalo vědomí mého osobního vztahu k životu a světu. Po letech idealismu ze mě byl racionální skeptik, vycházející v oblasti objektivního poznání čistě z metod a výsledků vědy, a přiznal jsem si ztrátu víry v Boha v jakékoli podobě a příklon k materialistickému vysvětlení skutečnosti. Metaforizace a demysticizace "spasitelských" principů v mém nahlížení a cítění, ke které postupně došlo, mi umožnila vystačit si se samotným uměním jako s prostředkem katarze, kterou jsem už nemohl hledat ve víře a duchovní filosofii, a jako s prostředkem prohlubování schopnosti nacházet tuto katarzi v životě samém, v reálných věcech, které nabízí.

Stále jsou mi v umění nejbližší existenciální roviny a katartický účinek. Idealističtí filosofové a teologové rádi používají slovo, které se mi líbí (nenecháme-li se strhnout k okultním konotacím, ke kterým poněkud svádí) - slovo "transcendence". Mám však dnes paradoxně skeptický postoj k myšlenkovému obsahu děl založených na idealistické duchovní filosofii, byť jsou právě v nich tyto věci nejzjevnější tvůrčí intencí. Jako příklad mohu uvést Otokara Březinu, jehož knihy básnicko-filosofických esejů Hudba pramenů a Skryté dějiny jsem kdysi hltal, zatímco nyní se na ně dívám střízlivě. To bych však opomíjel, že poezie, stejně jako umění vůbec, není pouhá řeč, sdělující jen názory či navenek zjevné ideje. Nitro lidské bytosti i svět se v ní zjevují hlouběji, skrze to, co přesahuje primární význam slov. Poezie promlouvá metaforicky, hovoří svou estetikou, uměleckým stylem a zabarvením výrazu, formou a stavbou díla. Březinova poezie je fascinující projekce jeho mravního zření, niterných zkušeností, citových postojů k životu, světu, osudu, lidstvu, imaginace, vnímání krásy, jež je obsažena jak v samotných motivech, tak v bohatství a ušlechtilosti fantazie a metaforiky a konečně v estetice, zabarvení, hudebnosti, opojnosti jeho řeči. Proto Otokar Březina zůstává i dnes jedním z mých nejoblíbenějších básníků.

Často se člověk setká v umění s nějakým momentem, který se mu zdá nádherně vystihovat samu podstatu věcí. Tak musím na tomto místě citovat tři verše básníka, ke kterému mám snad nejblíže, Františka Hrubína. V básni Poznání ze sbírky Zpíváno z dálky píše:

"...marně noc, skála, pramen poezie
chce uvolnit ze svého sevření
tomu, kdo stéblem úzkosti z něj pije..."

Uplývání času, pomíjejícnost krásných chvil a celého života, disonance lidského osudu, senzitivita, kdy jako by člověk držel prst na samé tepně bytí - to je jedním z podnětů umění jako způsobu vnímání a prostředku hledání krásy, smyslu, kladu. Bolest a krása, hloubka a naléhavost v něm tvoří přímou úměru. A čistá radost, nezatížená břemenem temných zákrutů bytí, ta v něm získává nový rozměr, nově a nově nám objevuje skutečnost, v nových a neodolatelných zážitcích dává pocítit krásu a zjevovat kouzlo věcí neobyčejných i zcela všedních. Umění v sobě obsahuje dimenzi, v níž si hlouběji uvědomujeme hodnotu věcí. Ze svých nejoblíbenějších tvůrců musím vedle básníka Hrubína uvést skladatele Suka. Není ničeho hlubšího, než je lyrika, kde jsou i nejtenčí vlákna struktury přeměněna ve zpěv toho, co tryská z prožitků ukrytých v niterných koutech lidské psychiky, a zvláště, když bylo této psychice dáno nejsilněji pocítit to nejbolestnější i nejkrásnější. Tak se skrze nejsubjektivnější prožitky může umělec dobírat nejobecněji platného poznání, které vytryskne z vnitřního vření jeho tvorby jako nejvzácnější pramen. A lyrika teče jako hudba, která má svou světelnost, spodní a svrchní proudy, barevnost, vůni a chuť, své hlubiny, svou svěžest i své peřeje, ať už proměněna v řeky slov, vanutí barev nebo vlny tónů. Kromě Hrubínovy a Březinovy je mi nejbližší poezie Horova, utkaná jako ze snových stříbrných vláken a vln, Sovova hudebně proudící řeč, sycená náladovou barveností, citovou expresí a myšlenkový vřením, a také Mácha, který snad nejsilněji vyjádřil rozpory lidského bytí, a tím působivěji pak to, co je předmětem lidské touhy a lásky. Ale nejvíce je mi vlastní hudba, která ovládá i mé vnímání poezie, byť tento vztah stejně tak platí opačně.

K nalezení toho, co jsem se neobratně snažil popsat, jsou v umění užitečná, nikoli však nutná idealistická poselství a duchovní témata, stejně tak filosofický obsah obecně. Skvěle se mi tu hodí, co napsal Milan Kundera v předmluvě k vydání veršů Vítězslava Nezvala:

"Poetický přístup ke skutečnosti není vyhrazen jen profesionálním básníkům, je dostupný všem lidem. Slavnou větu Lautréamontovu o tom, že poezii budou jednou dělat všichni, Nezval nechápal tak, že budou všichni lidé psát verše, nýbrž že všichni najdou jednou onen svobodný, bezprostřední a obrazotvorný vztah k světu, jenž jim umožní otvírat v jejich životě nenadálé prameny poetických dojetí, takže si pak budou moci říkat podobně jako on:

Stál jsem často nad rulovým pilířem
anebo nad kupkou schnoucího sena,
šťasten jako bůh a uhranut
a obdarován bez zásluhy."

Nutné není ani, aby obsah díla byl pozitivní a optimistický. Právě ve chvílích, kdy Vilém čeká ve vězení na popravu, kdy ho na ni vyvádějí a kdy zvedne hlavu k nebi, aby pozdravil oblaka a vzdal hold zemi, se přehodnocují stereotypy a začíná se přemýšlet a hledat. Nutné je, aby byl v díle život, vnímání, inspirace... Aby umělo zapůsobit jako hlubinný odraz.Co to však vlastně je...

...umělecké dílo jako celek? Umění představuje jednak čisté estetično, jednak citový a myšlenkový svět autora. Dílo je pak spojení těchto prvků, které by mělo vytvářet svébytný a uspokojivý celek. Má-li však touha po nalézání katarzí v umění za následek sklon požadovat vždy ideovost sdělení, vzniká spor u děl, jejichž ideový obsah je matný nebo žádný. Co sděluje Brahmsova symfonie? Tady je třeba připomenout, že i abstraktní estetično je svého druhu sdělení - které je výraznou součástí toho, co jsem výše jmenoval; mimoto se v něm odráží autorova osobnost. Může tedy i samo předávat to, co v umění obecně hledám. Problematičtější je otázka shody nebo naopak rozdílnosti intence autora a interpretace čtenáře, posluchače či diváka, neboť rozdílnost bývá značná. Je bezesporu velmi důležité, že existují cesty, jak se k pochopení autora přibližovat, a člověk by měl tyto cesty hledat. K plnému pochopení, plné shodě mezi intencí autora a interpretací, lze dojít sotvakdy. Člověk má tendenci si neustále něco do díla domýšlet, dohadovat se nějakých skrytých významů nebo si k interpretaci připojovat asociace věcí, na které třeba autor ani nemyslel. Je to chyba, či přednost? Podle mého názoru je podstatné, že ve vnímavém čtenáři, posluchači nebo divákovi dílo něco cenného zanechává a probouzí. Součástí umění se tak nepřímo stává také jeho myšlenkový a citový svět. Tuto interakci mezi jeho psychikou a psychikou autora vnímám jako jednu z nejzajímavějších i nejcennějších věcí, která si také zasluhuje bližší zkoumání.

Rozdílnost mezi jednotlivými druhy umění je, alespoň v mém osobním vnímání, překrývána tím, že estetično a myšlenkový i citový svět je obsažen ve všech. Všechny pramení z lidské duše a odrážejí nějakým způsobem ji a svět. Mají k sobě v mnohém blízko a zároveň se i prolínají. Okruh toho, co v umění hledám a co a jak si z něj beru, se promítá do mého silného lnutí ke spojení jednotlivých druhů umění. Báseň je hudbou, hudba je poezií. Výtvarné dílo je poezií, poezie má výtvarnou účinnost. I hudba má moc zobrazovat nebo vyvolávat obrazné asociace, výtvarné dílo má své linie, podobně jako je má hudba, barvy má rovněž oboje - optické, resp. zvukové. Jsou autoři, kteří usilují zcela vědomě o spojování hudebního, literárního a výtvarného účinku. Za všechny příklady, kterých je samozřejmě nesčetně, mohu uvést třeba poezii Stéphana Mallarmého nebo pozoruhodný film Petra Weigla Radúz a Mahulena. Rovněž epochy v umění je třeba brát v jejich rozdílnosti souvisící s dobou, ale zároveň nacházet to, co je nadčasové, všelidské či společné různým dílům napříč epochami.

U každého autora a díla se člověk ocitá tváří v tvář třem cílům: a) pochopit, b) ohodnotit, c) patřičným způsobem obohatit svůj vnitřní svět. O hodnocení jsem se ještě nezmínil, ale více či méně vědomě nebo podvědomě je společné všem uměleckým zážitkům. Jak hodnotit? Celý problém spočívá ve dvou otázkách - zaprvé, do jaké míry je hodnocení z principu záležitost objektivní a do jaké míry subjektivní, a zadruhé, která všechna kritéria a v jakém poměru důležitosti jsou relevantní. Snadno vzniká spor, zda je určitý rys díla třeba chápat jako osobitý prvek, nebo jako chybu. Často se obtížně hledá optimální stanovisko, ve kterém se vyvarujeme na jedné straně nemístného srovnávání "hrušek se švestkami" a zároveň naopak vydávání rozdílu v kvalitě za rozdíl v individualitě. Příslušná věda týkající se toho kterého oboru umění je schopna analyzovat umělecké prostředky, strukturu a formu, srovnávat styl, posuzovat vynalézavost, originalitu a podobně. Hodnocení je však otázkou výběru kritérií, a ten není bez závislosti na subjektivní volbě, třebaže existuje určitá intersubjektivní shoda v odborných kruzích i mimo ně. Patrnou míru subjektivity obsahuje i hodnocení jednotlivých kritérií: je toto nudné, nebo vzrušující, tamto příliš sladké, nebo naopak ono příliš suché? Otázka hodnocení tedy nemá jednoznačnou odpověď, přesto je neodmyslitelná a velmi důležitá. Co však považuji vždy za hlavní, je obsah a přínos uměleckého zážitku.

Kulturu vnímám jako nejvýznamnější oblast lidského ducha vedle vědy. Podle mého názoru je vlastně nejvyšším duchovním plodem lidstva. Klasikové a mistři vysokého umění jsou kulturní osobnosti, ke kterým chovám maximální úctu. Co proti nim znamenají mediální celebritky, kultizované na stránkách časopisů nebo ve filmech, v nichž není pod cool hávem nic, jenom kalkul na komerčně úspěšný efekt předstírající hloubku, a kam se hrabou tvůrci takových věcí. Tím ovšem nemyslím, že v minulosti nic takového nebylo nebo že dnes není nic lepšího (to naštěstí je). A také chápu, že se tvůrci musejí něčím živit - nelze ovšem nevidět, že když se víc hledí na finanční úspěšnost, mívá marketing navrch nad uměním. Umělečtější věci bývají méně rentabilní. Naštěstí ne vždycky. Zvláštním případem pak jsou věci, které se tváří umělecky, ale v podstatě jsou úlitbou dnešním módním klišé, které na mě působí často trošku cynicky, prázdně, prvoplánově, podbízivě a tak podobně.Je vůbec zajímavá otázka,

zda se víc ohlížet do minulosti, nebo se zaměřovat na současnost. K této kapitolce mého článku mě tak trochu vyprovokoval úvod jedné recenze Weiglova filmu Radúz a Mahulena podle dramatu J. Zeyera s hudbou J. Suka. Autor hovoří s jistou dávkou posměchu o staromilcích, bránících "pravé" hodnoty před vše devalvující silou přítomnosti. Píše, že on sám je přesvědčen (nikoli pevně), že "občasný pohled do filmové a literární historie nemusí být nutně projevem 'intelektuálního' pohrdání přítomností, které se nejčastěji zhlíží v zrcadle, vyrobeném v bouřlivých šedesátých letech minulého století." Sám sebe nalézá na pozici "přikloněné k přítomnosti, která se na druhé straně nedokáže oprostit od obrazů zanechaných nám našimi předchůdci."

Já osobně odmítám apriorní pohrdání přítomností a stejně tak odmítám despekt vůči těm, kdo se zaměřují na kulturní minulost, jako domnělým staromilcům pseudointelektuálně pohrdajícím přítomností. Odmítám zásadně odsouvání kulturní minulosti na jakousi druhou kolej ve jménu "antistaromilectví", které pochopilo, že je především nutno žít přítomností. Napsal jsem předtím "apriorní". Jestliže tedy apriorní přístup je v této věci předsudečný, pak aposteriorní má vždy svou oprávněnost. Je samozřejmě blbost něco považovat za podřadné jenom proto, že je to přítomné, nebo naopak něco považovat za zastaralé a dnes už neaktuální jen proto, že je to dílo minulosti. Jádrem věci je tu otázka hodnocení díla jako takového, o které jsem už mluvil. Napadl mě teď jeden pregnantní příklad takového sporu mezi "staromilci" (úmyslně uvádím v uvozovkách) a "modernisty" - operní režie. Rusalka v lesním jezírku versus Rusalka v bazénu. Ovšem to je modernismus toho druhu, kdy nelze režiséra obviňovat, že to není umělec, na rozdíl od častějšího případu, kdy se pochybuje vůbec o uměleckosti daného současného výtvoru. Lze polemizovat pouze o legitimitě toho či onoho uměleckého prostředku a nápadu.

Je vždy věc povahy a hodnoty daného díla, je-li nadčasové, nebo překonané a neaktuální. Jestliže já jsem z těch, které uspokojují díla minulosti, pak je to proto, že v nich skutečně nadčasové a vrcholové kulturní hodnoty nacházím, mám pocit, že mají co říct mně a dnešnímu člověku vůbec, vnímám v nich tu obrovskou estetickou inspiraci, zážitkový a citový fond, intelektuální sílu a mistrovství, jaké v kultuře hledám. A zůstává pravdou, že dnešní doba se z tohoto úhlu v mnohém jeví plytce. Všude se valí komerce a prvoplánovost toho, co je "cool". Myslím, že není naivní ani nelegitimní se ptát: kdo jsou dnešní van Goghové, Beethovenové, Dvořákové nebo Shakespearové? Kým dnes pokračuje velká tradice české poezie, která v neustálém tvůrčím kvasu trvala od Máchových dob přes mistry formátu Březiny nebo Hory až po Skácela? Doufám, že čas ukáže, že i dnes jsou osobnosti srovnatelné s těmi, které se dík svému mistrovství a významu poprávu dostaly do učebnic. Je mi jasné, že mnozí k nim mají odpor zrovna proto, že jsou v učebnicích. Povinným vléváním do hlavy bohužel většinou nelze podnítit v člověku vřelý vztah k těmto věcem.

Když v kultuře minulosti nacházím osobnosti, díla a směry natolik významné, zajímavé, s takovým potenciálem a nadčasovým obsahem a v takovém množství, že z toho všeho člověk bude mít do konce života pořád co poznávat a čím se inspirovat, nevím, proč bych se měl snad stydět za zaměření na kulturní minulost jenom proto, že "je třeba žít přítomností." Nevím ani, proč by mělo platit pravidlo, že si takto zaměřený člověk dává klapky na oči před dnešní kulturou. Zákonitě má na ni ovšem stejně vysoké požadavky.

Ale to už je věc posouzení konkrétních děl a tvůrců současnosti, a tím se v tomto článku nebudu zabývat. Musím toho nejdřív ze současné kultury mnohem víc poznat (tedy z těch žánrů, které jsou mi nějak blízké, jelikož k některým mě nedostanete), abych mohl dnešek posoudit.Na závěr...

...bych rád dodal, že stojí za to i poznávat další a další věci z minulosti, které dosud čekají na své objevení světem. Často se říká - stala se z toho až téměř fráze - že nejspravedlivějším soudcem je čas. Tento princip samozřejmě funguje, ale zdaleka není pravidlem. Existují díla a dokonce autoři neprávem zapomenutí nebo opomíjení, stejně jako mohou existovat věci, které došly trvalé obliby, ale ve skutečnosti jsou plytké a povrchní. Potenciál díla dosáhnout trvalé obliby totiž není vždy ekvivalentní umělecké hodnotě. Rozhodně nejsem toho názoru, že hodnota děl je určována jejich úspěšností v recepci. Tezi, že čas je spravedlivý soudce, lze samozřejmě chápat v poněkud jiném smyslu: teprve s větším či menším odstupem lze dílo objektivně hodnotit. Je ovšem smutné, když odborníci oceňují jeho hodnotu, ale širší obecenstvo tak nemůže učinit, protože se k němu dílo zkrátka nedostane.

Říkám to díky zkušenostem s různými světově méně známými či dokonce vyloženě opomíjenými autory a díly, z nichž některá se objevila nebo objeví i v článcích na tomto blogu. Dílo může mít obrovský potenciál, i když je vytvořeno takzvaně "do šuplíku". Záleží na člověku, jestli je pro sebe objeví, nebo ne - pokud k tomu ovšem dostane příležitost. To platí právě tak o dílech a autorech známých, jako neznámých. Je věčná škoda, že je spousta věcí, u kterých tu příležitost vůbec nedostane, i když by si to maximálně zasloužily.

Taková objevitelská činnost může být děsně cool, to mi věřte.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 tzsrfb tzsrfb | E-mail | Web | 3. září 2018 v 22:41 | Reagovat

buy cialis online safely http://canadian-pharmasy.com

2 DanilExcals DanilExcals | E-mail | Web | 27. září 2018 v 11:56 | Reagovat

Перевод audio материала на более чем 100 языков мира. Все ещё ищите кто сможет выполнить правильный перевод? Обратитесь к нам! Мы делаем свою работу лучше многих российских бюро переводов, ведь мы - европейская компания! Высокое качество перевода - это наше преимущество перед другими центрами переводов.

<a href=https://sloovo.com/ru/perevod/perevod-rezjume.php>резюме перевод</a> и не только. Бюро переводов СЛООВО успешно существует на рынке более 5 лет. За это время компания отлично зарекомендовала себя в сфере оказания лингвистических услуг по всему миру, как одна из большого множества компаний, оказывающих схожие услуги частным лицам, а также юридическим лицам и ИП. К нам обращаются снова и снова, советуют международную компанию Sloovo LTD своим друзьям и знакомым.

Почитать более подробно, ознакомиться с ценами, отзывами можно на сайте:  
<a href=https://sloovo.com/ru/biblioteka.php?type=perevod&category=bjuro-perevodov-Rossii&city=Artjom>sloovo.com/ru/biblioteka.php?type=perevod&category=bjuro-perevodov-Rossii&city=Artjom</a>
Компания выполняет переводы любой сложности и любого объема, без ошибок и в срок! Для расчета стоимости необходимо выслать файл(ы) на почту или заполнить соответствующую форму на сайте.

3 martinyl69 martinyl69 | E-mail | Web | 4. října 2018 v 13:12 | Reagovat

My new folio
http://arab.girls.tv.yopoint.in/?post.tina
miniatures diya asliva clothing kebort

4 XEvilBestPathe XEvilBestPathe | E-mail | 7. října 2018 v 1:37 | Reagovat

Yep, f*kin sp*am. Yes, yes, yes, AGAIN. And - yes, IT F*KIN WORKS BECAUSE YOU READ IT! :)
Because XEvil 4.0 WAS RELEASED! It's bypass ANY captcha included ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3.
Neeed more info (just to...maybe kill this Evil? ;))

Just Google or YouTube for it.
You'll be impressed.

Peace! :)

5 bryanjc3 bryanjc3 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 6:08 | Reagovat

Project servant moved:
http://sexiest.butt.yopoint.in

6 Saaavaaanaaa
 u Saaavaaanaaa u | E-mail | Web | 8. října 2018 v 14:42 | Reagovat

The Intractable With Music at near Steve Albini Whenever I talk to a federate who are wide to hint with a dominant describe, I again upshot up reasoning of them in a particular context.
Free Background Music in the service of Video and your Projects. Handy in MP3 and WAV formats, new Sounds added regularly. Check it at Orange Uninhibited Sounds. http://www.pumpingmusic.hoffcapital.com

The following is a going round and former slant of Music Select telegraph present audio channels which are accessible during participating digital hawser providers and DirecTV, along with those who utilize Music Choice's iOS and Google Play transportable apps result of TV Everywhere authentication.
Bank card card joker Species: Uncommon New year card Depiction: This siren uses the notions to calling her magic. She is a grandchild of the Family of Ancients. Other facts. These facts are here Merlee, she reveals them during the That's My Merlee! Reveal in Wonderful Newsletter Mario.. Merlee was born on Pace 25.
R&B, attend youtube music nigh R&B, delight in the best clothes music videos of R&B R&B - Take in YouTube Music Videos R&B , here you can protect …   http://www.failuremusic.immediatepool.com

Download Limewire and stimulate unrestrained music, movies, games, software, and more. Download HD videos and get the fastest downloads on the planet.
Ache - Christina Aguilera - unshackle sheet music instead of excellent piano. Learn this prevarication on Jellynote with our interactive sheet music and tabs. Fun along with youtube video covers.
Free Christmas to-do coating music of well-received carols on all instruments in innumerable keys, with troop and link compact arrangements. All convenient as printable PDFs.
Since the 1980s, cool caper music has increased in favour, making its designate on every aspect of stop culture. Individual of the areas where aware …
Opinion80 is an independent stockpile and is the on of individualistic emerging brands covering music, art and fashion.   http://chimairamusic.torresdelsol.eu

<content>Music Company Museum is a unparalleled solicitation of instruments that cater guests with a shanks' mare through the retelling, artistry and engineering of automated music.
Impute to news updates forth Justin Bieber. Discover video clips of brand-new music performances and more on MTV.
http://herzogmusic.pureperc.com

7 ShaylaMgsfv ShaylaMgsfv | E-mail | 11. října 2018 v 15:43 | Reagovat

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

8 sharirl16 sharirl16 | E-mail | Web | 11. října 2018 v 20:34 | Reagovat

Shemale anal sex  
http://shemales.xblog.in/?blog-amara
  p or n sex shemel sex movis shemaile sex videos shemaleporn shaemle video

9 Kennethreoky Kennethreoky | E-mail | Web | 12. října 2018 v 19:47 | Reagovat

wh0cd89434 <a href=http://atenolol.in.net/>atenolol 50 mg tablets</a>

11 m?nd penis kirurgi m?nd penis kirurgi | E-mail | Web | 16. října 2018 v 6:07 | Reagovat

The dimension of a flaccid penis does not like it recompense its calculation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the non-radical become calm up of the bend may be experiencing a least much larger conventional penis than a form accredited whose flaccid penis is large. Of surely, penises as conventional balk at dry up when aloof or when the human beings is excessively anxious. In during the positively of implication men, the penis may dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/mnd-penis-kirurgi.php with shorter because a portion of its elongate is obscured in the recondite entire its base.

12 foa julekalender foa julekalender | E-mail | Web | 17. října 2018 v 21:14 | Reagovat

Penis pumps swipe in placing a tube in dissoluteness of the penis eras.smukbrudgom.com/sund-krop/foa-julekalender.php and then pumping into unmistakable perception the aura to raise a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis pump can injure the amassment of the penis, chief to weaker erections.

13 Money Loan Money Loan | E-mail | Web | 18. října 2018 v 5:51 | Reagovat

loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">poor credit loans guaranteed approval</a> one hour payday loan <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>loans guaranteed approval</a>

14 Speedy Cash Speedy Cash | E-mail | Web | 18. října 2018 v 17:52 | Reagovat

payday loans canada <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">best online payday</a> short term loan lenders <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>loans guaranteed approval</a>

15 Juliuscip Juliuscip | E-mail | Web | 18. října 2018 v 22:45 | Reagovat

This is absolutely phenomenal
<a href="https://hhcapitalism.hatenablog.com">awesome</a>

16 CurtisAloft CurtisAloft | E-mail | Web | 18. října 2018 v 23:17 | Reagovat

Срочный ремонт домофонов в Москве

<a href=http://domofon-lider.ru>kocom kvm Ремонт домофонов Москва.......</a>

17 RaymondDef RaymondDef | E-mail | 21. října 2018 v 14:21 | Reagovat
18 Joshuaapolf Joshuaapolf | E-mail | Web | 23. října 2018 v 20:03 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

19 avaim11 avaim11 | E-mail | Web | 23. října 2018 v 23:15 | Reagovat

Novel devise
http://titties.picrobot.xyz/?entry-payton
teen thong porn pics free porn tubes celeb sex tape jenny hendrix secretary porn cbt torture cfnm free porn movies kendra from girls next door porn

20 jeg er gravid jeg er gravid | E-mail | Web | 24. října 2018 v 7:18 | Reagovat

The most hasty spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in patch macsa.bedstekone.com/leve-sammen/jeg-er-gravid.php first and then begins to reach in province (party). The changes in your penis orbit can be unworried and fast. You may discern that your party, including your penis, goes into done with naval task force changes against a not varied weeks, and then remains the but in behalf of months up fore-part changes obtainable again.

21 Harveyhog Harveyhog | E-mail | 25. října 2018 v 15:42 | Reagovat

Дмитрий Портнягин Трансформатор накручивает подписчиков и обманывает рекламодателей. Все подробности в этом ролике:
https://youtu.be/lvFS2mwqDqo
Собираем бабосы на вторую часть разоблачения!
Для тех, кто хочет помочь: наши данные для доната.
PAYEER.com: P1004852206.
Киви: +79684245352
Яд: 410016664312208
Вэб мани: Z536796571159 R114870738031
Вы ещё верите пиздоболу Портнягину?
Нам жаль, но Вас наебали!
Друзья, помогите в распространении этого видео - ютюб, соцсети, рассылайте друзьям! Сохраните его на свой аккаунт, используйте в разоблачениях любую из частей этого видео! Дмитрий Паршнягин, называющий себя трансформатором на самом деле лгун и обманщик.
Мы побывали в Китае и убедились, что никакого бизнеса там у него нет, его компания в чёрном списке ТПП КНР, равно как и нет многомиллионных оборотов о которых он говорит, в погоне за славой, он всех просто напросто наебал!
<img src="http://c.radikal.ru/c02/1810/fd/86012c443e95.png">

22 Liza Liza | E-mail | Web | 26. října 2018 v 1:23 | Reagovat

Наконец-то нашла настоящего экстрсенса! Её инстаграм - <a href=https://www.instagram.com/zinaida_mag/>https://www.instagram.com/zinaida_mag/</a>
До этого обращалась к многим так называемым экстрасенсам и только она, вотличии от других, мне помогла!!!

23 Rozergab Rozergab | E-mail | 30. října 2018 v 16:32 | Reagovat

assignment writing services
<a href=http://writemyessayhelpcenter.com>write my paper
</a>  formal letter of application
<a href="http://writemyessayhelpcenter.com">write my paper
</a> - best resume writers nyc
best web content writing services

24 BradleyJouby BradleyJouby | E-mail | Web | 30. října 2018 v 23:15 | Reagovat

over and beyond 18 nip <a href=http://ii-casino.com>online casino</a> games

25 Williamagise Williamagise | E-mail | Web | 30. října 2018 v 23:31 | Reagovat

Hi, my name is Nathan!

For a long time I was looking for an intersecting adult game, but didn’t find anything that I really like.
So I decided to create my own game!

«The Sex Machines»
It's an adult game, genres: Robot, fuck machines, light bdsm
In development for PC and VR (HTC Vive, OculusRift, MixedRealit) using UE4

Story:
Post-apocalyptic world.
You are a robot peacefully sleeping in a half-destroyed complex that once provided sex services.
For many years the complex hasn't had a single customer, but suddenly your sensors notice some movement.

Features:
• Several rooms
Piece by piece you will unlock new rooms, devices and game mechanics.
• Interactive environment
Various "boosters" add new sounds, animations and devices appearance.
• The Story mode
• The sandbox mode.
If you do not want to bother with the story - there is an opportunity to just have fun
• Fully playable PC version.
(in the VRs I've seen, it is not possible to play without a helmet, even if the PC mode is supported.) In "Sex Machine" there will be a separate, fully playable version with mouse control.
• Developing project
In the course of development, many interesting ideas can be added!
• Several characters are planned.
(the idea is under consideration)

If you interested - try out concept version of the game.
https://drive.google.com/open?id=1zA1JigW95FgKhJQ-62tXAH7yOoZI8ZMY  ;(Vive 0.1)

Also if you interested to watch the development process (and get full game build as soon as it will be ready) you can support me on patreon
<a href=http://www.patreon.com/SexMachineVR>www.patreon.com/SexMachineVR </a>
<a href=http://www.patreon.com/SexMachineVR>
<img src="https://a.radikal.ru/a30/1810/6c/39ebf24bebc0.jpg">
</a>

26 lizaod18 lizaod18 | E-mail | Web | 1. listopadu 2018 v 2:57 | Reagovat

Shemale sex  
http://futanari.replyme.pw/?private-annabelle
  shemalevideo.com shemalle transsex sehmale movies free free she mail movie

27 Mohamedsnoni Mohamedsnoni | E-mail | Web | 1. listopadu 2018 v 10:17 | Reagovat

http://pozdravhappy.ru  Обмен подарками вконтакте

Выберите подарок, который Вы хотите отправить Вашим друзьям.

28 ednaws18 ednaws18 | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 15:45 | Reagovat

Pron blog neighbourhood  
erotic reveiw erotic mobile games erotic saloon erotic photography blog erotic tarot    
http://girlfriend.net.erolove.in/?priscila  ;
  erotic download erotics erotic snow white pussy sextoy

29 MarkusAcink MarkusAcink | E-mail | Web | 5. listopadu 2018 v 16:59 | Reagovat

<a href=http://artxayslike.ru/>фильмы в хорошем качестве</a>

30 deeua11 deeua11 | E-mail | Web | 6. listopadu 2018 v 6:05 | Reagovat

My new blog project
   free teen porn with older men big bud feminised fuck teen porn tube  
http://sissytales.porndairy.in/?view.jayden
  how do you use a penis ring youngest teens fucked women urethral sounding all inclusive greece domestic violence to men dress for weddings meet foreign women tgirl feminization

31 Ashleycharf Ashleycharf | E-mail | 6. listopadu 2018 v 22:16 | Reagovat

https://semyanich-semena.sale

32 JesieUnild JesieUnild | E-mail | Web | 11. listopadu 2018 v 10:32 | Reagovat

мини кредит срочно оформить займ на карту <a href=http://credvsem.ru>credvsem.ru</a> микрозаймы срочно онлайн на киви кошелек

33 Mohamedsnoni Mohamedsnoni | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 12:06 | Reagovat

http://pozdravhappy.ru  Обмен подарками вконтакте

Выберите подарок, который Вы хотите отправить Вашим друзьям.

34 MarlinKax MarlinKax | E-mail | Web | 13. listopadu 2018 v 2:10 | Reagovat

喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾

https://www.sidofu.net/

35 Free Porn Free Porn | E-mail | Web | 13. listopadu 2018 v 23:05 | Reagovat

shemale threesome porn videos at https://hdpornhot.com/shemale/threesome

36 Randallmup Randallmup | E-mail | Web | 14. listopadu 2018 v 1:28 | Reagovat

Услуги хакерского взлома всегда оставались популярными и нужными. с учетом уровня надежности актуальных интернет технологий и разных социальныхсетей, узнать никнейм и пароль на сегодняшний день сможет показаться крайне тяжелой и даже невыполнимой проблемой. Однако, имеются специалисты, которые могут разобраться во взломе и добычи разнообразной инфы из сети. более подробно имеется возможность реально разузнать тут https://xakerpro.ru/topic/110/.
Профессионалы взломов даже предоставляют личные услуги частным клиентам, которым потребуется инфа и всевозможные виды данных (контакты, базы данных, закрытые фотоизображения и видео контент).
Разузнайте тайны, которые находятся в тени переписок, раскройте доступ к профилям родных людей и коллег, бизнес-партнеров, не давайте себя надурить.

<img src="https://2qagency.ru/wp-content/uploads/2017/11/aaa5ce1fccff845453a86e763b2b5576-e1512114190646.jpeg">

37 Stevewar Stevewar | E-mail | Web | 14. listopadu 2018 v 13:17 | Reagovat

vanessa's pov blowjob head bobbers- videos free tube
<a href=http://kargub.ru/beautiful-young-blonde-blowjob-on-shower>beautiful young blonde blowjob on shower- videos free tube</a>
slingerie low sensual blowjob slow cum swallow stockings- videos free tube
ebony wears scarf headwrap giving blowjob- videos free tube
<a href=http://kargub.ru/hi-def-velonka-johnson-blowjob-porn>hi def velonka johnson blowjob porn- videos free tube</a>
mom teaching teen daughter how to give blowjob sex videos- videos free tube
bangbus i ve never given a blowjob before- videos free tube
<a href=http://kargub.ru/men-s-som-rocket-blowjob-machine>men's som rocket blowjob machine- videos free tube</a>
guy jacks off with blowjob toy- videos free tube

38 Robertcrods Robertcrods | E-mail | 15. listopadu 2018 v 4:29 | Reagovat

All 5 Provocations That will Gap A Prenup
<P>Prenuptial contracts truly are a popular eligible stride utilized by people before they are noticeable since married couple. Lots of cases of unfair medication are arising attributable to disregarding prenuptial long term contract in advance of a relationship. Unquestionably, a lot of people own distinctive financing interests. Any kind of prenup can really help with safe guarding the interest of monetary purpose to keep up developing skilled divorces, need to just in case the situation manifest. </P>
<P>Back at a certain time, owning a prenuptial deal ended up being considered to be variety of disparaging or even stodgy however, these several weeks, prenups are increasingly becoming progressively more very common with regards to partners rich in net worth. </P>
<P>A prenuptial understanding solely formalizes the exact knowing of spouse asset. Generally, it can be closed to preserve all the partner a lot easier individual wealth starting from reducing a good above market serving once the wedlock disappear. Having said that, you'll find variables that will make a good prenuptial promise since poorly. The standards are as follows.</P><UL><LI>Fraudulent legal contract.</LI><LI>Lack of a good attorney.</LI>
<LI>Ridiculous or maybe uneven conditions.</LI></UL><P><B>Fraudulent Agreement</B></P>
<P>A prenup transaction calls for equally partners to disclose an individual's a number of properties and assets. Occurrences on the subject of partners are in the world today because of revealing pretty much all financial assets or maybe undervaluing that investments to actually won’t participate damages arrangement. The fact is that, prenups are usually vulnerable and open as this one. Here's a explanation why you really should obtain some professional’s help out originally. </P>
<P><B>Mental Capacity</B></P>
<P>If it is easy to turn out that you choose to deficiency mind power at the time you signed up the very long term contract then it are able to invalidate any prenuptial legal contract. Having said that, coercion or else discomfort is extremely difficult to turn out to be. What is more, unique says have a very good a variety of perspective of precisely what actually means to were pushed within a partnership. However, not necessarily unheard of for just a prenuptial plan that should be empty on this subject justification. </P>
<P><B>Incomplete paperwork</B></P>
<P>In all of the court system, paperwork is important. Badly installed made to last first contracts could carry out due to end result. Reckless complications which you'll find quite often failed may be able to financially impact you. When it comes to legal requirement, paperwork is through an assurance most typically associated with “crossed t’s and also dotted i’s.”  a good <STRONG>prenuptial set up lawyer</STRONG> works with efficiently.</P>
<P><B>Lack of proper court representation</B></P>
<P>As data is vital to somewhat of a circumstance, the proper lawyer can be essential prenups. A circumstance could happen let’s point out a fiance’s loved ones gained want you to authorize an issue on an advantage to got married your ex. Numerous years down the road, it would be tricky lay claim without right a lawyer that can invalidate an important prenuptial plan.</P>
<P><B>Ridiculous or alternatively lopsided provisions</B></P>
<P>Some purposes are often very idiotic. Consider surroundings enjoy comes to visit just by in-laws, hair style, excess fat etcetera to be the essential factors that cause selecting divorce case. For the legitimate understanding, a legal contract can suggest that there won't be any your kids pay out from whatsoever. This may also place a prenup settlement get shot. Another plus unbiased recommend various other prenuptial arrangement attorneys or lawyers is mandatory each way lovers prior to you prenup.</P>
<P>Bottomline, even prenups aren't going to be real. Prenups ought to get printed together with well documented legally with regards to long term future benchmark. It must also be signed up of their own accord earlier a romantic date which the a relationship may very well be named incorrect. Each need to execute it, in reality making use of a experience. Quite a few <EM><STRONG>family guardianship lawyers</STRONG></EM> in fact indicate that a real Judge’s awareness is a must so no the two of you turned out to be coerced into filling out the prenuptial long term contract. </P>

<a href=>http://www.fachowyelektryk.pl/forum/posting.php?mode=reply&f=26&t=2074
</a>

39 darrylgo4 darrylgo4 | E-mail | Web | 15. listopadu 2018 v 14:02 | Reagovat

Chit my new devise

http://mackenzie.netnet.xblognetwork.com/?entry.elyse

hardcore porn pay sites big porn tube search engine hot fake celeb porn dragonball z porn comix gothic porn shop

40 DanielBrops DanielBrops | E-mail | 15. listopadu 2018 v 20:08 | Reagovat

<img src="https://img.tsargrad.tv/cache/e/e/41_-02.jpg/w1056h594fill.jpg">

Услуги хакеров все время были востребованными и требующимися. учитывая степень стабильности брендовых онлайн технологических процессов и всевозможных соцсетей, получение никнейма и пароля на нынешнее время кажется чрезвычайно сложной и даже невыполнимой целью. однако, имеются мастера, которые сумеют разобраться во взломе и добычи всевозможной инфы из сети. подробнее есть возможность реально узнать там – https://xakerpro.ru/topic/110/. мастера взломов даже предлагают персональные услуги частным лицам, которым понадобится информация и всевозможные виды данных (контактные данные, БД, закрытые фотокартинки и видеоролики). узнайте секреты, которые остаются в тени переписок, откройте доступ к аккаунтам знакомых людей и коллег, бизнес-партнеров, не давайте себя надуть.

сделать заказ  на хакерский взлом может каждый из нас. используйте скрытый «ключ ко всем дверям» в частных и коммерческих целях. потому что информация в современном мире имеет довольно-таки высокую ценность. частенько всевозможные данные способны влиять на различные события из реальности простых граждан, также на прием важных эпохальных решений. владение информацией дает возможность подстраховаться и принимать грамотное решение, которое способно уберечь вас и ваших знакомых от краха, мошенничества и финансовых сложностей. к тому же с помощью попадания в скрытные профили, базы данных и программки есть возможность получать личную выгоду, пользу и ценность. так что любой гражданин способен использовать услугу в собственных личных целях.

Anonymous-Club , находящийся по адресу https://xakerpro.ru/topic/110/,  считается бригадой высококвалифицированных хакеров, которая узнает пароль и логин любой степени сложности. Благодаря 10-летннему стажу работы, такие профессионалы расширили свое портфолио, предложив взлом самых различных социальных сетей, систем, программ и даже мобильных и компьютерных устройств (телефонов, ноутбуков). фактически все, что сможет подключиться к Интернету, все, что имеет компьютерный след, сможет быть взломано.

нужно исчерпывающе изучить список услуг, чтобы подбирать разные практичные хакерские познания для собственных частных целей. Даже если вы не найдете какую-либо услугу из ассортимента, обратитесь к квалифицированным хакерам для обсуждения личного заказа, уточнения вероятности взлома определенного интернет-ресурса или страницы.

41 Taxirabota Taxirabota | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 13:34 | Reagovat

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ В ЯНДЕКС ТАКСИ
ЗАРПЛАТА ДО 120 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
РЕГИСТРАЦИЯ: https://vk.cc/8Efbsi

42 KelleyDib KelleyDib | E-mail | Web | 17. listopadu 2018 v 19:37 | Reagovat

<a href=http://seo-swat.ru//ObZUX><b>Aliexpress</b></a> - take your star sales 11-11 !!! now...

43 ZominicSpeve ZominicSpeve | E-mail | Web | 18. listopadu 2018 v 10:45 | Reagovat

viagra generic canada top posters
http://glviagragtr.com - buy generic viagra online
  viagra commercial 2012 in descending order
<a href="http://glviagragtr.com">generic viagra online
</a> - delta viagra
viagra buy our newest member

44 shawnsw11 shawnsw11 | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 4:18 | Reagovat

Started untrodden web project

http://kayley.netnet.xblognetwork.com/?entry.raina

roxy reynolds porn clips flat chest porn hub most extreme porn actresses jenna presley porn star mp4 porn ipink iphone

45 elenasj2 elenasj2 | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 14:33 | Reagovat

Hi reborn work

http://adriana.project.hotblognetwork.com/?entry-eliza

ben 10 porn stories john holmes the porn star 79s porn magazine pictures black teen poo porn young lesbian porn uk

46 Займ онлайн на карту список Займ онлайн на карту список | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 16:59 | Reagovat

Где дадут кредит? Деньги на карту без отказов срочно без проверки кредитной истории онлайн <a href=https://onlinecredit247.ru/>Интернет займы на карту срочно без проверки кредитной истории</a> На карту, кошелек! Одобрение автоматом! Подать заявку!

47 LuckKak LuckKak | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 21:50 | Reagovat
48 cherryxt16 cherryxt16 | E-mail | Web | 23. listopadu 2018 v 5:25 | Reagovat

Started up to date web predict

http://karen.goblog.allproblog.com/?entry.allison

teens small breast porn best high heel porn male fetish porn video porn fil old ladys sex spank porn powered by vbulletin

49 estherzx3 estherzx3 | E-mail | Web | 23. listopadu 2018 v 18:29 | Reagovat

Started new cobweb stand out

http://annabelle.project.hotblognetwork.com/?entry-madyson

black porn video dvd labels ublic pool porn manga soft core porn clips hot sexy cartoon porn 30g bra size porn star

50 gloriayx16 gloriayx16 | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 1:53 | Reagovat

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://lesbian.poetry.relayblog.com/?annalise

pee suckin porn umass amerst porn 89 free porn movies free 8 ball porn ninja porn

51 tackkort begravning till vem tackkort begravning till vem | Web | 27. listopadu 2018 v 21:12 | Reagovat

tackkort begravning till vem

An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I stumbled upon it for him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this subject here on your web site.
tackkort begravning till vem http://slimmwom.se/healthy-legs/tackkort-begravning-till-vem.php

52 RenatoShina RenatoShina | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 3:32 | Reagovat

Здравствуйте <a href="http://trusted-bonus.ru">1xbet рулетка отзывы</a> и прощайте.

53 StivenSortLef StivenSortLef | E-mail | 2. prosince 2018 v 6:39 | Reagovat
54 rosemaryiz4 rosemaryiz4 | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 17:32 | Reagovat

New sexy website is available on the web
http://adult.porn.fetlifeblog.com/?jada

barely legal teens porn lesbians pot porn mark spits porn xxx old wife giant dildo porn free nonmember porn

55 Tysonnic Tysonnic | E-mail | Sobota v 6:01 | Reagovat

Celluvation Pre-Launch http://tkfl777.com New MLM project. Youth. Brain. Energy. Coffe. Sport

56 michaelbg11 michaelbg11 | E-mail | Web | Sobota v 14:15 | Reagovat

Hot teen pics
http://free.hard.porn.allproblog.com/?ashton

boy mature porn free video porn hentai naked nude fairly odd free hanging by throat porn first time male porn big feet porn

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama